Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2021. szeptember 06-tól

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-954238 cégjegyzékszámon bejegyzett Büsscher & Hoffmann Kft.
1082Budapest,Futó u. 35-37. V. em. 532. alatti székhelyű cég, mintSzállító által forgalmazott árukraés e körben aSzállító és aMegrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.
Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

I. A szállítási szerződés létrejötte

 1. A Megrendelő a megrendelést e-mail útján a Megrendelőlap megfelelő kitöltésével a kért szállítási határidő előtt legalább 8 nappal köteles eljuttatni a Szállítónak.
  1.1. A Megrendelőlap kitöltésével a megrendelésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  1.1.1 A Megrendelő megnevezését, cégjegyzékszámát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
  1.1.2 A megrendelt áru adatait (megnevezése, mennyisége, cikkszáma)
  1.1.3 Ateljesítéshelyét(Szállítótelephelye,megrendelőtelephelye,egyébhelyszín)
  1.1.4 A teljesítés elvártidőpontját
  1.1.5 A fuvarozás módját
  • amennyibenafuvarozástaMegrendelősajátfuvareszközével végzi, vagyazzalfuvarozótbízmeg,akkorazáruátvételérejogosult személynevét,lakcímét, személyi igazolványának számát és elérhetőségét, továbbá a fuvareszköz adatait (típus, rendszám) és az átvétel várható időpontját
  • amennyiben afuvarozás aSzállító fuvareszközével vagy általamegbízott fuvarozóval történik, az áru átvételére jogosult személy pontos adatait(név, cím, személyi igazolvány száma,elérhetősége)
  • a fuvarozás során felmerülő speciális elvárásokat (méret vagy súlykorlátozás, behajtási engedély szükségessége, daruzható fuvareszköz stb.).
 2. A megrendelést a Szállító 5 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a Megrendelő részére.
  2.1. Amennyiben aSzállító aMegrendelést5munkanapon belül nem igazolja visszaaMegrendelő részére, akkoramegrendelés visszautasítottnak tekintendő ésa Szállítási szerződés a felek között nem jön létre.
  2.2. AmennyibenaSzállítóamegrendelésvisszaigazolásábanamegrendelésbenszereplőparaméterektőleltérőadatokkaligazoljavisszaamegrendelést,akkoreza részéről adott ajánlatnak tekintendő és a Szállítási szerződés a Megrendelő írásos visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, az ajánlat visszautasítottnak tekintendő.
 3. A megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződés bontó feltételei a következők:
  3.1. ha a Megrendelő a megrendelését a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban visszavonja (a Szállítási Szerződést felmondja),
  3.2. ha a Szállító a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban jelzi a Megrendelőnek, hogy a megrendelt árut valamilyen okból nem tudja biztosítani,
  3.3. ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvareszközzel történne, de a fuvarozó az áru átvétele céljából aSzállító telephelyén a visszaigazolt megrendelés szerinti időpontot követő 3 munkanapon belül nem jelenik meg,
  3.4. ha a megrendelés szerint afuvarozás aSzállító által biztosított fuvareszközzel történne, de a teljesítés azért hiúsul meg, mert a Megrendelő nem biztosítja a teljesítés feltételeit illetve a teljesítés helyszínén és időpontjában a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét.
 4. ASzállító prospektusaiban,reklámjaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, árukra vonatkozó rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.
 5. Az áruk árát a megrendelés visszaigazolását követően a Szállító jogosult egyoldalúan módosítani az alábbi esetekben:
  5.1. jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
  5.2. ha az alapanyagárak vagy a Szállító tevékenységének egyéb költségei több mint 5 %-kal emelkednek.
  5.3. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és a teljesítés időpontjában a Magyar Nemzeti BankEUR devizaárfolyama a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes EUR árfolyamhoz képest 5 %-ot meghaladóan eltér.
 6. A Szállító 5.3.pontban írt árváltoztatásaeseténaMegrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni anélkül, hogySzállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.
 7. Fizetési késedelem eseténaMegrendelőaszámlaesedékességének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelőösszegű késedelmi kamat fizetésére köteles.

II. A megrendelés teljesítése

 1. A megrendelés teljesítésére a Szállító telephelyén, a Megrendelő telephelyén vagy a Megrendelő által megjelölt helyszínen kerülhet sor.
  1.1. Haamegrendelés szerintateljesítéshelyeaSzállítótelephelye,akkoraSzállítóazárutaMegrendelőnekvagyazáltalamegnevezettfuvarozónakafuvareszközre felrakva adja át. Az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő vagy a fuvarozója általi aláírásával történik.
  1.2. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Megrendelő telephelye vagy az általa megjelölt helyszín, akkor az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt személy általi aláírásával történik.
  1.2.1. Amennyiben a Megrendelő az 1.2. pontban írt átadás-átvétel során a teljesítés helyszínén és időpontjában nem biztosítja a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét,akkoraSzállító vagy fuvarozója1 órás várakozást követően jogosultazárut aSzállító telephelyére visszaszállítani ésafelmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
 2. A Szállító vállalja, hogy 3vagyannáltöbb szabványosEUROvagyEUR méretű egyutas raklapot meghaladó mennyiségű árumegrendelése esetén amegrendelt árut Magyarország területén a megrendelésben megjelölt helyszínre ingyenesen leszállítja.
  2.1. 3 raklap alatti mennyiség esetén a fuvarozás – amennyiben a fuvarozás költségeiről a felek a teljesítést megelőzően ettől eltérően írásban nem állapodnak meg – a Megrendelő költségére történik.
 3. A teljesítés helyszínén történő várakozás 1 óráig ingyenes, azt meghaladó időtartam esetén költségtérítés ellenében lehetséges.
 4. Ha a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvareszközzel történik, a fuvareszközt a Megrendelő a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy a Szállító nyitvatartási idején belül elegendő idő legyen az áru berakodására.
 5. A teljesítés raklapon, aSzállító által összeállított, un. bontatlan csomagolásban történik. A raklapnyi mennyiség alatti rendelési tételek esetén az áru nettó értékére vonatkoztatott 2 %-os mértékű kezelési felár felszámítására kerülhet sor.
  5.1. A Szállító 480Ft/db (nettó)raklaphasználati díjat számít felEUROés egyutas raklapok esetében is,amely a számlában a termékekkel együtt kerül kiszámlázásra.
 6. A teljesítési helyen történő lerakodás helyszínének megfelelőségéért a Megrendelő felel. A lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Ha a Megrendelő nem biztosít a lerakodásramegfelelő helyszínt vagy a raklapok mozgatásához szükséges megfelelő eszközt(targoncát, darut),akkor aSzállító vagy fuvarozója jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
  6.1. Haateljesítéshelyére történőbehajtáshozengedélyre van szükség, akkorazt aMegrendelőkötelesbiztosítani.
 7. A kárveszély az átadás-átvétellel (a szállítólevél aláírásával) száll át a Megrendelőre.
 8. A Szállító a megrendelés teljesítését megtagadhatja, ha a megrendelés teljesítése esetén a Megrendelőnek a Szállítási Keretszerződés 6. pontjában írt Tolerált Tartozást (bruttó lejárt és nem lejárt kintlévőség összessége, azaz Hitelkeret) meghaladó mértékű tartozása keletkezne a Szállító felé.
 9. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a nagykereskedelmi tevékenysége körében az árut külföldi gyártótól szerzi be, ezért a teljesítési határidőt érintő esetleges késedelméért nem terheli felelősség, amennyiben az a beszállítója késedelmére vezethető vissza.
 10. A Megrendelő köteles az árut az átvételt megelőzően megvizsgálni és az esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait a szállítólevélen írásban rögzíteni. Hiány vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő a szállítólevélen történt rögzítésen kívül az átadás-átvételkor köteles pontos, a fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvet felvenni, fotódokumentációt készíteni és a szállítólevél másolatával együtt az átvételt követő első munkanapon a Szállító részére megküldeni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a mennyiségi hiányért, minőségi hibáért, illetve kárért a Szállító nem felel.
  10.1. Az átvételt követően a Szállító mennyiségi kifogást nem fogad el.
  10.2. A Megrendelő az átadást követő 8 napon belül jogosult arra, hogy aSzállítóval írásban közölje az áruval kapcsolatos, az átvételkor nem észlelt minőségi kifogásait. A Megrendelő ezt követően minőségi kifogást csak akkor jogosult jelezni a Szállító felé, ha az az átadást követő 8 napon belül nem volt felismerhető (rejtett hiba). Rejtett hiba esetén a Megrendelő a hiba felismerésétől számított 8 napon belül köteles kifogásait közölni.
  10.2.1 A 10.2. pontban írtak szerint jelzett minőségi kifogás esetén a Szállító köteles a kifogást kivizsgálni és a kifogás indokoltsága esetén az árut kicserélni vagy árengedményt adni. A Szállító mennyiségi hiány és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
  10.2.2 Értékcsökkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Ilyen árukra a Szállító a felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja azzal, hogy a felelősség kizárásának ellentételezése az adott árengedmény mértékével egyező.
 11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árut az átvételt követően a felhasználásig maró folyadékoktól, sugárzó hőtől, napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni és mechanikus behatásoktól meg kell óvni. A tekercsben szállított árut állítva kell tárolni, raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók.

III. Jótállás

 1. A Szállító az általa értékesített termékekre 12 hónap kellékszavatosságot vállal.
 2. Szállító azáruk minőségét teljesítménynyilatkozattal tanúsítja.Ahasználati, kezelési útmutató elérhető a www.bueho.hu internetes oldalon. Szállító szavatol azért, hogyazáltalaforgalmazottárukarendeltetésszerűhasználatraalkalmasak,szokásosjóminőségűekésmegfelelnekazesetiszerződésbenrögzítettés/vagyazEU szabványoknak.
 3. A Szállító kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alkalmassági előírásainak.

IV. Tulajdonjog fenntartás

 1. A Szállító a Szállítási Keretszerződésben a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntarthatja.
 2. Tulajdonjog fenntartás esetén a Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti, és fel nem dolgozhatja.
 3. A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.
 4. Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a  tulajdonjogfenntartássalátadotttermékeketMegrendelőköltségéreelszállítani.Megrendelő tartozásaazelszállítotttermékekátadásiárávalcsökken,aszállítás költségeivel azonban nő.

V. Vis major

 1. Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.).Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. A szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti az egész szerződés érvényességét.
 2. A szerződés alkalmazásában minden értesítés, nyilatkozat írásban, személyesen, futár útján, ajánlott-tértivevényes küldeményként teendő meg a Felek
  szerződésben írt címére. Az értesítés, nyilatkozat
  • személyesen vagy futár útján elküldés esetén a címzett általi átvétel napján,
  • ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpont, vagy amennyiben a tértivevény a fenti címről (címváltozás előzetes, írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről)„nem kereste”,„elköltözött”,„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át”jelzéssel érkezik vissza, a postára adástól számított 5. napon tekintendő közöltnek.
 3. Felek a szerződés rendelkezéseit valamint a szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutó valamennyi információt üzleti titokként kezelik, és időkorlátozás nélkül megőrzik.
 4. Az ÁSZFrendelkezései aSzállításiKeretszerződés rendelkezéseivel együtt értelmezendők és a felekre aSzállításiKeretszerződés hatálya alatt kötelező érvényűek azzal, hogy a Felek a Szállítási Keretszerződés aláírásával elfogadják jelen ÁSZF feltételeit is.

 

Budapest, 2021. szeptember 06.

Download